Zákonitosti

GDPR

Zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním přihlášky v registračním systému kiddum.webooker.eu na jakoukoliv aktivitu pořádanou vzdělávacím centrem Kiddům, přihlášením a zasláním osobních informací prostřednictvím e-mailu, případně odesláním online formuláře pro odběr novinek na našem webu www.kiddum.cz či přes mailchimp, uděluje přihlašující osoba souhlas se zpracováním všech svých uvedených osobních údajů a osobních údajů přihlašovaného studenta (dále jen “osobní údaje”). 

Správcem těchto osobních údajů se stává společnost Centrum mladých objevitelů, s.r.o., IČ: 08093407, se sídlem Ondříčkova 609/27, 130 00 Praha 3, případně společnost Kiddům z.s., IČ: 04577272, se sídlem Ondříčkova 609/27, 130 00 Praha 3, je-li tato společnost uvedena v přihlášce. (dále jen “správce”). 

Správce se zavazuje přistupovat k ochraně osobních údajů všech klientů zodpovědně, a veškeré údaje zpracovává korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování osobních údajů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní osobou pro nakládání s osobními údaji je slečna Veronika Kubecová. Kontaktovat ji můžete e-mailem na adrese info@kiddum.cz 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu jméno, kontaktní email, telefon a adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do registračního systému, zasílání informací k přihlášení na aktivitu, pokynů k platbě atd.). 

  • vedení účetnictví: Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing: zasílání newsletterů a nabídek nových aktivit: Vaše osobní údaje (e-mail, dříve využité služby), využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném marketingovém e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat.Jedním z Vašich práv je žádat po Správci informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů. V mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat. Naším právem je ověřit si v takovém případě, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování, a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a požádat o výmaz Vašich osobních údajů. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od nás /z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. U webookeru bude možnost anonymizace údajů, kdy nám zůstanou informace o službě, ale zmizí vaše údaje. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. 

Z našich akcí někdy pořizujeme fotografie nebo videa, jež používáme pro propagaci vzdělávacího centra Kiddům, pro, webovou fotogalerii nebo na sociální sítě. Jedná o ilustrační skupinové fotografie bez přímého vztahu k osobním údajům jednotlivce. Pokud si ovšem ani tak nepřejete, abychom pro tyto účely použili fotografie Vás nebo Vašich dětí, oznamte nám to prosím na adresu info@kiddum.cz

Správce je oprávněn předat osobní údaje další osobě (třetí straně) pouze za účelem smluvních závazků vyplývajících z přihlášky na aktivitu pořádanou Správcem. Takovou osobou může být například právní zástupce správce, zaměstnanci vzdělávacího centra Kiddům, zaměstnanci školy ve které aktivita probíhá, lektoři aktivit či akcí, a další smluvní spolupracovníci vzdělávacího centra. 

Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. 

Poskytovatel osobních údajů se zavazuje poskytnout Správci pravdivé osobní údaje o sobě i o osobě přihlášené na aktivitu společnosti. V případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy přihlášená osoba aktivně navštěvuje nebo bude navštěvovat aktivitu pořádanou vzdělávacím centrem Kiddům, se poskytovatel osobních údajů zavazuje tyto změny oznámit bez zbytečného odkladu Správci. Oznámení změny v osobních údajích lze učinit prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@kiddum.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.04.2021 a nahrazují předchozí ochranu.