Zákonitosti

Provozní řád

Provozní řád vzdělávacího centra Kiddům

Tento provozní řád je platný pro vzdělávací centrum, které se nachází na adrese Mánesova 88, Praha 2

– Vinohrady.

Celá budova je nekuřácká (včetně dvorku), platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty.

Do dětského centra je přísně zakázáno vnášet jakékoliv omamné látky, zbraně, či ostré předměty jako například nůž.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a osobám porušující tento provozní řád. Provozovatel je oprávněn takové osoby ze vzdělávacího centra vykázat nebo požádat o jejich vykázání policii či městskou policii.

Do objektu je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nebo přenosnou chorobou, nevolností, nebo osobám v tzv. karanténě.

Do jednotlivých učeben je povolen vstup pouze bez bot. Doporučujeme si nosit vlastní přezůvky. Rodiče zodpovídají za své děti až do začátku aktivity nebo předání dítěte odpovědnému

pracovníkovi.

Vnášení a konzumace jídla (včetně žvýkaček) je v učebnách povolena pouze s předchozím souhlasem odpovědného pracovníka a za dodržení pokynů odpovědného pracovníka. Pití si mohou děti vzít

s sebou do učebny pouze v uzavíratelných lahvích. Konzumovat jídlo a nápoje je možné pouze

v prostorách chodby/recepce, není-li určeno jinak.

Pravidla pro děti, které se účastní aktivit:

Je nutné chovat se tak, aby se všichni účastníci aktivity měli dobře, nejen ty a ostatní děti, ale i personál a vedení vzdělávacího centra. Pokud bys měl pocit, že se ty, nebo kdokoliv další dobře nemá, informuj o tom jakéhokoliv pracovníka dětského centra.

Poslouchej a dodržuj veškeré rady, doporučení, příkazy i zákazy všech pracovníků vzdělávacího centra.

Dodržuj zásady slušného chování a řádné hygieny. Vždy po sobě vše ukliď. Toaletu vždy opouštěj ve stejné čistotě, jako byla před tvým použitím.

Máš-li s sebou mobilní telefon, vypni si zvuk aby nás během aktivity nerušil a nechej ho po celou dobu aktivity v kapse nebo batohu. Je zakázáno používat mobilní telefony, mp3 a jiné hudební přehrávače i chytré hodinky během aktivit.

K veškerému vybavení a majetku dětského centra se chovej tak, aby po tvém odchodu zůstalo vše

v původním stavu, neponičené a uklizené na svém místě. Vždy dbej pokynů pracovníků, jak zacházet s vybavením v jednotlivých učebnách. Je zakázáno používat speciální vybavení učeben, a to hlavně LEGO Education stavebnice bez svolení a dozoru odpovědného pracovníka. V případě poškození majetku vzdělávacího centra budeme úhradu vzniklé škody požadovat po tvých rodičích (zákonném zástupci).

Je zakázáno užívání jakýchkoliv návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) a jejich vnášení do prostor dětského centra, opuštění dětského centra před skončením aktivity bez svolení odpovědného

pracovníka, krádež cizí věci nebo peněz, soustavné a úmyslné porušování pokynů vedoucích aktivit, šikana jak fyzická tak psychická a to jak ostatních dětí, tak i pracovníků a vedení vzdělávacího centra.

Při práci s tabletem či počítačem používej zařízení vždy jen k tomu, k čemu máš. Smíš používat pouze aplikace, které určí vedoucí aktivity (lektor). Dbej vždy pokynů vedoucího aktivity (lektora). Nestanoví-li vedoucí aktivity jinak, je přísně zakázáno používat zařízení k brouzdání po internetu, hraní her či sledování videí na youtube, a stahování jakýchkoliv aplikací či souborů do zařízení. Dále je přísně zakázáno jakkoliv měnit či upravovat nastavení zařízení a to včetně změny pozadí plochy.

V případě porušení těchto pravidel může být účastník z aktivity okamžitě vyloučen, a to bez nároku na náhradu či vrácení peněz.