Zákonitosti

Všobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ Centrum mladých objevitelů, s.r.o.

(dále jen „Obchodní podmínky“)

Společnost: Centrum mladých objevitelů, s.r.o.   (dále jen „Poskytovatel“)se sídlem Ondříčkova 609/27, 130 00IČO: 08093407  DIČ: CZ08093407 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312879.zastoupená Veronikou Kubecovou, jednatelem společnosti webové stránky: www.kiddum.cz (dále jen „Webové stránky“)registrační systém: https://kiddum.webooker.eu/  (dále jen „Registrační systém“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Poskytovatel nabízí vzdělávací a zájmové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Poskytovatel organizuje vzdělávací kurzy, zájmové kroužky, jednorázové workshopy, příměstské tábory a narozeninové oslavy pro děti ve věku 3 – 15 let. (dále také jen „Aktivita“, „Aktivity“). 

 2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a zákazníka. (dále také jen „Klient“). 

 3. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem (smlouva o zajištění organizace workshopu, narozeninové oslavy, poskytnutí služeb v rámci zájmového kroužku, vzdělávacího kurzu či příměstského tábora). Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto Obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost.

 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Poskytovatel organizuje a nabízí následující druhy Aktivit: 

  1. volnočasové kroužky a vzdělávací kurzy pro děti a mládež (dále jen „Kurzy“)

  2. jednorázové workshopy pro děti a mládež (dále jen „Workshopy“)

  3. příměstské tábory pro děti a mládež (dále jen „Příměstské tábory“) 

  4. narozeninové oslavy pro děti a mládež (dále jen „Narozeninové oslavy“) 

 2. Předmětem plnění je poskytnutí služby/služeb v rámci nabízených druhů Aktivit dle aktuální nabídky Poskytovatele a/nebo dle požadavků Klienta, a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách, případně ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem. 

 3. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků Poskytovatele. 

 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká:

  1. Na základě elektronické registrace učiněné prostřednictvím Registračního systému. Registrace na kteroukoliv Aktivitu prostřednictvím Registračního systému je závazná a lze ji zrušit pouze za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách – viz odstavec VI. STORNO PODMÍNKY.

  2. Na základě nabídky, kterou Poskytovatel zašle emailem Klientovi na základě Klientovy poptávky, ve chvíli, kdy Klient tuto nabídku Poskytovali emailem nebo zasláním písemného sdělení potvrdí a toto potvrzení je doručeno Poskytovateli. 

 2. Klientovi je před odesláním elektronické objednávky dle písm. a) tohoto odstavce a před odesláním potvrzení nabídky dle písm. b) tohoto odstavce umožněno seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou umístěny na Webových stránkách Poskytovatele i v Registračním systému. Klient se zavazuje s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě elektronické registrace zaškrtnutím příslušného políčka vyslovit s jejich zněním souhlas nebo v případě potvrzení nabídky emailem nebo písemným sdělením vyslovit v tomto emailu nebo písemném sdělení výslovný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Bez udělení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami není možné smlouvu mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřít.

 3. Klient se současně zavazuje seznámit se před odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky se Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na Webových stránkách (zde), přičemž odesláním elektronické objednávky/potvrzením nabídky výslovně potvrzuje, že tak učinil. 

 1. REGISTRACE

 1. Provozovatel využívá pro registraci na nabízené Aktivity online registrační systém https://kiddum.webooker.eu/

 2. Klient se zavazuje při registraci prostřednictvím Registračního systému uvádět pravdivé údaje a ručí za správnost vyplněných údajů. Poskytovatel nenese odpovědnost za nedoručení důležitých informací ohledně Aktivity, na kterou je zaregistrován v případě špatně uvedených kontaktních údajů v Registračním systému. Vyplněním registrace Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů – viz Zpracování osobních údajů a se zněním těchto Obchodních podmínek.   

 3. Registrace se stává závaznou v okamžiku odeslání. Po odeslání registrace Klient obdrží automaticky vygenerovaný email „Potvrzení o registraci na……. „ s informacemi o platbě. 

 4. Registraci lze zrušit pouze za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách – viz odstavec VI. STORNO PODMÍNKY

 1. PLATBA

 1. Kurzy:

  1. Cena za Kurz je uvedena v registračním systému vždy u jednotlivého Kurzu. Uvedená cena je včetně DPH. Cena za pololetí se může v průběhu semestru měnit v závislosti na počtu lekcí, které do konce pololetí zbývají. 

  2. Klient se zavazuje uhradit kurzovné v plné výši za celé pololetí dle splatnosti uvedené v automaticky vygenerovaném emailu potvrzujícím registraci na kurz, který obdrží ihned po dokončení elektronické registrace prostřednictvím Registračního systému, případně dle faktury obdržené e-mailem od Provozovatele. Zároveň musí být platba za kurz uhrazena nejpozději v den zahájení kurzu, není-li domluveno jinak. 

 2. Příměstské tábory: 

  1. Cena za Příměstský tábor je uvedena v registračním systému vždy u jednotlivého Příměstského tábora. Cena za příměstský tábor je uvedena včetně DPH. Cena zahrnuje program, 2x svačinu (dopoledne, odpoledne), oběd, pitný režim.  

  2. Klient se zavazuje uhradit zálohu za Příměstský tábor ve výši a dle informací uvedených v automaticky vygenerovaném emailu potvrzujícím registraci na Příměstský tábor, nejpozději do 14 dnů od registrace. Zbylá část kurzovného musí být uhrazena nejpozději týden před zahájením Příměstského tábora, není-li domluveno jinak. 

 3. Workshopy:

  1. Cena za Workshopy je uvedena v Registračním systému v sekci Akce vždy u jednotlivého Workshopu. Uvedená cena je včetně DPH. 

  2. Klient se zavazuje uhradit platbu dle údajů, které obdrží v emailu s potvrzením o registraci na Workshop, nejpozději ale však v den konání. 

 4. Narozeninové oslavy

  1. Ceník narozeninových oslav je uveden na webových stránkách Provozovatele. Objednávku narozeninové oslavy je možné zaslat na email oslavy@kiddum.cz. Dle požadavků klienta bude zaslána kalkulace a zálohová faktura na částku 1000 – 2000 Kč, dle výše objednávky. Prostor pro narozeninovou oslavu rezervujeme až po uhrazení této zálohy. Zbylá část platby je splatná v hotovosti v den konání narozeninové oslavy, nebo převodem na účet dle zaslané faktury se splatností 7 dnů od data konání Narozeninové oslavy. 

 5. Provozovatel má právo registraci na Aktivitu zrušit, a uvolnit tak místo pro další zájemce v případě, že platba nebude uhrazena řádně a včas. 

 6. Platbu je možné zaslat na bankovní účet dle fakturačních údajů uvedených v registračním emailu / na faktuře, případně po předchozí domluvě v hotovosti v našem centru na adrese Velehradská 24, Praha 3. Při platbě převodem je nutné uvést variabilní symbol vygenerovaný Registračním systémem pro správné spárování platby. 

 7. V případě platby kurzovného třetí stranou nás kontaktujte na info@kiddum.cz pro vystavení faktury. 

 1. STORNO PODMÍNKY

 1. Storno podmínky při odhlášení z kurzu:

  1. V případě zrušení registrace na kurz Klientem nejpozději měsíc před zahájením kurzu, bude Klientovi vrácena celá platba za kurz. 

  2. V případě zrušení registrace na kurz Klientem nejpozději v den zahájení kurzu, bude Klientovi účtováním storno poplatek ve výši 500 Kč, zbylá část bude Klientovi vrácena. 

  3. V případě zrušení registrace na kurz po zahájení, bez ohledu na to, zda se lekcí zúčastnil nebo ne, je klient povinen uhradit již proběhlé lekce. Ze zbylé poměrné částky kurzového bude Klientovi vráceno 50 %. 

 2. Storno podmínky při odhlášení z Příměstského tábora:

  1. V případě zrušení registrace na Příměstský tábor Klientem více než 14 dní před zahájením Příměstského tábora, bude Klientovi vrácena celá platba za kurz. 

  2. V případě zrušení registrace na Příměstský tábor Klientem méně než 14 dnů před zahájením Příměstského tábora, bude Klientovi účtován storno poplatek ve výši 50 % platby za kurz. 

  3. V případě zrušení registrace na Příměstský tábor Klientem méně než 7 dní před zahájení kurzu, bude Klientovi účtováním storno poplatek ve výši 100 % platby za kurz. 

V případě nemoci, je možné účastníka z Příměstského tábora omluvit a využít náhradu – viz Omluvy a náhrady. 

 1. Storno podmínky při odhlášení z Workshopu:

  1. V případě zrušení registrace na Workshop 4 a více dnů před konáním Workshopu bude Klientovi vrácena celá platba. 

  2. V případě zrušení registrace na Workshop méně než 4 dny před konáním bude Klientovi účtován storno poplatek ve výši 100 % platby. 

V případě absence z důvodu nemoci je možné účastníka z Workshopu omluvit a využít náhradu – viz odstavec VII. OMLUVY A NÁHRADY

 1. Storno podmínky pro zrušení Narozeninové oslavy:Záloha za rezervaci termínu je nevratná, v případě zrušení Narozeninové oslavy propadá v plné výši ve prospěch Poskytovatele. V případě zrušení oslavy z důvodu nemoci oslavence, je možné oslavu přesunout na jiný termín. Za přesunutí Narozeninové oslavy na jiný termín si Poskytovatel vyhrazuje právo účtovat poplatek ve výši 400 Kč. 

 1. Vratku dle předchozích odstavců provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, datum ukončení registrace, důvod pro ukončení a číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena. Žádost je nutné zaslat elektronicky na email info@kiddum.cz

 2. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany,  a to formou dobropisu k vystavené faktuře a převodem částky na účet ze kterého byla faktura uhrazena.

 1. OMLUVY A NÁHRADY

 1. V případě absence účastníka na Aktivitě z důvodu nemoci, vzniká Klientovi nárok na náhradu pouze v případě, že bude účastník řádně a včas (tj. nejpozději v den konání Aktivity do 8:00 hod. ráno) omluven prostřednictvím Registračního systému, nebo na email info@kiddum.cz. Neomluvené nebo pozdě omluvené absence účastníků kurzů nelze nahradit ani proplatit. Náhradní lekce je možné vybrat pouze v rámci jednoho pololetí, a pouze na stejném místě na kterém Aktivita z které byl student omluven probíhá, případně po předchozí domluvě v našem centru na adrese Velehradská 24, Praha 3. Lekce je možné si nahradit i dopředu, v případě že hodina, kdy účastník na svém kurzu bude chybět je již dopředu v Registračním systému omluvena. Náhradní lekce se může účastník zúčastnit pouze po předchozí registraci a je-li v kurzu vybraném pro náhradu volné místo. 

 2. Podrobný návod jak účastníka omluvit v Registračním systému naleznete zde: https://webooker.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000041358-omluvy-a-n%C3%A1hrady-z-kurz%C5%AF

 1. DOBA TRVÁNÍ AKTIVIT

 1. V Registračním systému je u každé Aktivity uveden datum zahájení a počet lekcí. V sekci Rozvrh je možné zobrazit konkrétní lekce každé Aktivity. 

 2. Kurzy se vypisují pololetně, tedy dvakrát během školního roku, pokud není uvedeno jinak. V Registračním systému je u každého kurzu uveden počet garantovaných lekcí za dané pololetí. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přesunutí lekcí na konec pololetí, a tím i na prodloužení pololetí nebudou-li nějaké lekce moci proběhnout v původním termínu. 

 3. Příměstské tábory jsou vypisovány na týden vždy od pondělí do pátku, není-li v popisu Příměstského tábora uvedeno jinak. 

 1. MÍSTA KONÁNÍ AKTIVIT

 1. Aktivity mohou probíhat na různých místech. V Registračním systému je vždy místo konání včetně adresy uvedeno u popisu dané Aktivity. Při zobrazení Registračního systému na mobilním zařízení či tabletu se nemusí přesná adresa místa zobrazovat. V takovém případě doporučujeme si přepnout zobrazení na verzi pro PC nebo si adresu konání ověřit e-mailem či telefonicky.

 1. PODMÍNKY KONÁNÍ AKTIVIT:

 1. Poskytovatel je oprávněn u jednotlivých Aktivit stanovit minimální počet účastníků pro otevření Aktivity. Pokud počet registrovaných účastníků u dané Aktivity nedosáhne této minimální hranice, Poskytovatel si vyhrazuje právo Aktivitu neuskutečnit, a garantuje vrácení uhrazené platby v plné výši. Poskytovatel se zavazuje informovat Klienta o neuskutečnění Aktivity z důvodu nízkého počtu zaregistrovaných účastníků v dostatečném předstihu, tj. alespoň týden před zahájením v případě Příměstského tábora, a jeden den v případě Workshopu a kurzu. Není-li v popisu jednotlivých Aktivit uvedeno jinak, minimální počty pro otevření jsou stanoveny: 

  1. pro Kurzy na 4 účastníky

  2. pro Příměstské tábory na 6 účastníků

  3. pro Workshopy na 4 účastníky

 2. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na zrušení lekce z důvodu absence lektora, či jiných technických nebo organizačních důvodů, které by bránily Aktivitě proběhnout. Poskytovatel se zavazuje v takovém případě neprodleně informovat Klienta. Informace o zrušení Aktivity ze strany Poskytovatele bude Klientům zaslána elektronicky na email nebo sms zprávou. Všechny takto zrušené lekce budou nahrazeny přesunutím na jiný termín. 

 3. Právo na změnu lektora Aktivit a jednotlivých lekcí vyhrazena.  

 1. PODMÍNKY PRO ÚČAST NA AKTIVITĚ

 1. Účast na Aktivitě poskytované naším centrem je povolena pouze dětem, které nenesou žádné známky akutního onemocnění (například rýma, kašel, horečka, a další…) Provozovatel si vyhrazuje právo dítě, které vykazuje známky nemoci na Aktivitu nepřijmout. Klient v takovém případě nemá nárok na náhradu za tuto Aktivitu a platba propadá ve prospěch Poskytovatele. 

 2. Dítě je nutné předat před zahájením Aktivity přímo lektorovi. Po skončení je nutné si dítě vyzvednout ve stanoveném čase. Při Aktivitách určených pro děti není možná přítomnost rodičů. Provozovatel nenese zodpovědnost za děti před zahájením a po skončení Aktivity. 

 3. Zákonný zástupce je povinen Provozovateli sdělit všechny relevantní okolnosti, které mohou mít vliv na průběh Aktivity a zejména na bezpečný dohled nad účastníkem Aktivity, mimo jiné zejména tehdy, pokud:

  1. dítě pravidelně bere léky nebo pokud tyto léky vyžadují sledování; 

  2. má dítě alergii na jakékoliv léky, potraviny, jiné látky či zvířata atd.; 

  3. dítě není z jakéhokoli důvodu schopno provádět nebo plnit určité úkoly; 

  4. je dítě citlivé na jakýkoli druh potravin či nápojů;

  5. dítě z vrozených nebo psychologických příčin trpí psychickými problémy a/nebo poruchami chování; 

  6. dítěti byla prokázána porucha učení a/nebo chování

  7. se dítě z určitého důvodu nemůže zúčastnit některých programů či akcí konaných v rámci Aktivity (například výletu v rámci příměstského tábora). 

Zákonný zástupce odpovídá za škodu či jinou újmu způsobenou v důsledku neposkytnutí těchto informací Provozovateli. Za účelem splnění Smlouvy bude Provozovatel výše uvedené údaje uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu do skončení Aktivity, a bude-li to nutné nezbytně dlouhou dobu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele.

 1. Účastníci Aktivit i zákonní zástupci jsou povinni po celou dobu trvání Aktivity dodržovat provozní řád Provozovatele. Provozní řád je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách provozovatele. 

 1. VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA AKTIVITY

 1. Vybavení účastníka je dáno charakterem Aktivity. Pro všechny Aktivity je potřebné vybavení uvedeno v Registračním systému u popisu příslušné Aktivity. Doporučujeme si přinést přezůvky. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony a jinou drahou elektroniku. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené ve společných prostorách jeho centra, ani za věci které si děti přinesou na Aktivitu, pokud nebyli Provozovatelem uvedeny v popisu Aktivity jako potřebné pro účast na Aktivitě.

 1. VYŠŠÍ MOC 

 1. Za vyšší moc se považují války, občanské nepokoje, živelné katastrofy, vyhlášení výjimečného stavu, nouzového stavu, uzavření školských zařízení z rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, vyhlášení epidemiologických opatření nebo jakákoli jiná situace vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran, která Poskytovateli objektivně znemožňuje nebo v jejímž důsledku Poskytovatel objektivně nemůže, plnit své povinnosti vůči Klientovi v souvislosti s vybranou Aktivitou (dále jen „Vyšší moc“). 

 2. Není-li v popisu Aktivity uvedeno jinak, v případě zásahu Vyšší moci nemá poskytovatel vůči Klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení Aktivity předčasně z důvodu vyšší moci nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za Aktivitu. 

 3. Pokud nastane Vyšší moc a Aktivita bude muset být přerušena nebo zrušena, Klient o tom bude informován písemně na e-mail uvedený při registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo řešit kompenzace přerušených či zrušených Aktivit z důvodu Vyšší moci individuálně, dle charakteru Aktivity a vývoje dané situace. 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 1. Zákonný zástupce je povinen uhradit veškerou škodu způsobenou dítětem v plném rozsahu v případě, že škoda byla způsobena:

  1. jednáním, které porušuje Provozní řád Provozovatele;

  2. jednáním, které porušuje tyto Smluvní podmínky

  3. jednáním, které je nezákonné

  4. neuposlechnutím pokynů lektora / vedoucího Aktivity či jiného odpovědného pracovníka Provozovatele

a to bez ohledu na to, zda je zákonný zástupce povinen škodu nahradit ze zákona. 

 1. Zákonný zástupce může být odpovědnosti částečně nebo v plném rozsahu zproštěn, pokud je schopen prokázat, že chování vedoucí ke vzniku škody souvisí s přístupem Provozovatele nebo zanedbáním dohledu nad účastníkem či péče o něj. 

 2. Povinnost zákonného zástupce zaplatit náhradu škody se vztahuje na veškerou škodu způsobenou Provozovateli, ostatním studentům a jiným třetím osobám.

 3. Jestliže chování účastníka Aktivity způsobí vznik škody (a jestliže to okolnosti dané škody dovolují), Provozovatel o tom bude neprodleně informovat zákonného zástupce. 

 4. Provozovatel nese odpovědnost pouze za organizování a pořádání Aktivit dle těchto VOP a podmínek Smlouvy a za dohled nad účastníky Aktivt s náležitou péčí. Proto odpovídá pouze za škody vyplývající přímo z příslušných právních předpisů či z porušení těchto VOP či podmínek Smlouvy – ať už úmyslného, nebo z nedbalosti – nebo vzniklé kvůli nevědomosti či nepříznivému postoji vůči poškozenému účastníkovi v rozporu se skutečnostmi uvedeným v přihlášce účastníka a v rámci jeho osobních údajů. Pokud je Provozovatel povinen zaplatit náhradu za škodu způsobenou jejím jednáním, je povinen zaplatit pouze skutečně vzniklou újmu; proto není povinna poskytnout náhradu za ušlý zisk.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatele a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

 2. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případné překlady mají pouze informativní charakter. 

 3. Veškerá komunikace související se smluvním vztahem mezi Poskytovatelem a Klientem musí být ve styku mezi Poskytovatelem a Klientem v písemné podobě, zejména probíhá:

  1. elektronickou cestou prostřednictvím emailu; zpráva se považuje za přijatou okamžikem přijetí na server příchozí zprávy; 

  2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí zásilky adresátem; 

  3. osobně; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí písemností adresátem.

 4. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou Ondříčkova 609/27, 130 00 Praha 3, email: info@kiddum.cz, tel. č. 792 331 962, není-li na internetových stránkách Poskytovatele uvedeno jinak. 

 5. Stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena. 

 6. Znění těchto Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. O změně či doplnění Obchodních podmínek Poskytovatel informuje Klienta uveřejněním oznámení na Webových stránkách. 

 7. Tyto Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 01.01.2021